Materiał obrazkowy. Nagłos, śródgłos, wygłos. Głoska [k]

Karta z 15 ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [k]. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji. W zależności od potrzeb można wykorzystywać całą pulę obrazków lub tylko wybrane. Nazwy ilustracji nie zawierają głosek dentalizowanych oraz głosek [r], [t], [d] i [x]. Materiał obrazkowy został podzielony rzędami ze względu na pozycje występowania głoski [k] w wyrazie. Materiał zawiera dwie karty, jedną z podpisami majuskułą, drugą z podpisami minuskułą.
Materiał uzupełniający - Materiał obrazkowo-językowy. Głoska [k]