Nazwy przyborów szkolnych i kolorów. Names of stationery and colours. Variant 2

rozumienie tekstu czytanego, użycie czasownika to be w czasie Present Simple
Uczeń czyta tekst i na jego podstawie koloruje rysunek.