Otoczenie. Environment - everyday object -complete the sentences 2

pisanie i czytanie, użycie bezokoliczników ze zwrotem I’d like...
Uczeń uzupełnia zdania, używając odpowiednich czasowników z tabelki oraz zwrotu I’d like... Następnie odnajduje przedmioty wymienione w pierwszej części ćwiczenia i numeruje je na dwóch obrazkach umieszczonych poniżej.