Materiał obrazkowo-językowy. Głoska [l] - bez dentalizowanych i [r]

Karta z 20 ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [l], ale nie zawierają głosek dentalizowanych oraz [r]. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji. Materiał zawiera dwie karty, jedną z podpisami majuskułą, drugą z podpisami minuskułą.