Figury przestrzenne. Wariant 1

Karta pracy z zadaniami polegającymi na obliczeniu z ilu sześcianów składa się każda z figur.