Materiał obrazkowy. Nagłos, śródgłos, wygłos. Głoska [s]

Karta z 15 ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [s]. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji. W zależności od potrzeb można wykorzystywać całą pulę obrazków lub wybrane, w których zawarte są tylko głoski opanowane przez dziecko. Materiał obrazkowy został podzielony rzędami ze względu na pozycje występowania głoski [s] w wyrazie. Materiał zawiera dwie karty, jedną z podpisami majuskułą, drugą z podpisami minuskułą.
Materiał uzupełniający - Materiał obrazkowo-językowy. Głoska [s]