Materiał obrazkowo-językowy. Głoska [ż/rz]

Karta z 20 ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [ż/rz]. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji. Materiał zawiera dwie karty, jedną z podpisami majuskułą, drugą z podpisami minuskułą. W zależności od potrzeb można wykorzystywać całą pulę obrazków lub wybrane, w których zawarte są tylko głoski opanowane przez dziecko.